Rehabilitacja dzieci

Alina GUCWA – fizjoterapeutka zajmująca się rehabilitacją leczniczą niemowląt, dzieci oraz młodzieży. Specjalizuje się w terapii metodą Vojty oraz metodą Mc Kenziego (A, B, C).

Metoda Vojty wykorzystywana jest z powodzeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami koordynacji nerwowej, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi zaburzeniami układu nerwowego. Stosowana jest także u pacjentów z chorobami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym, jak przepuklina oponowo-rdzeniowa, niedowłady pochodzenia obwodowego, dysplazja stawu biodrowego. Znalazła również zastosowanie w korekcji wad postawy, co związane jest to ze specyfiką metody, która oddziałuje na cały organizm.

Wskazaniami do stosowania metody Vojty są wszystkie zaburzenia postawy i poruszania się.

 • lekkie, średniociężkie i ciężkie zaburzenia ośrodkowej koordynacji ruchowej (zokn),
 • asymetria w ułożeniu ciała,
 • kręcz szyi pochodzenia mięśniowego i neurogennego,
 • niedowłady obwodowe,
 • rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • miopatie uwarunkowane genetycznie,
 • wady wrodzone układu nerwowego i narządu ruchu,
 • zespół Downa i inne zespoły wiotkie- opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia postawy ciała (skoliozy, hyperlordozy, hiperkifozy),
 • dysplazja stawu biodrowego,
 • deformacje stóp,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • uszkodzenia mózgu nabyte,
 • zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia,
 • niedowład obwodowy wrodzony i nabyty,
 • przykurcze w stawach strukturalne i/lub czynnościowe,
 • stwardnienie rozsiane,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • artrogrypoza,
 • inne zaburzenia lokomocji i postawy.