Regulamin

REGULAMIN
zakupu i realizacji konsultacji lekarskich

INFORMACJE OG脫LNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej 鈥濺egulaminem鈥 okre艣la zakres, zasady nabycia i realizacji us艂ug okre艣lonych w Regulaminie.

2. Podmiotem udzielaj膮cym 艣wiadcze艅 zdrowotnych w ramach Produktu: konsultacje lekarskie jest Medycyna Sp. z o.o., ul. Na Zakolu Wis艂y 12B LU2, 30-729 Krak贸w
prowadz膮ca podmiot leczniczy Przychodnia Boche艅ska, ul. Krakowska 27,
32-700 Bochnia (dalej jako: 鈥濵edycyna sp. z o.o.鈥), NIP: 945-218-64-33, REGON:
362396776, tel.: 14 611 63 63

3. Nabywc膮 Produktu mo偶e zosta膰 osoba, kt贸ra uko艅czy艂a 18 rok 偶ycia. Osob膮 Uprawnion膮 mo偶e by膰 Nabywca Produktu albo wskazana przez Nabywc臋 osoba trzecia.

WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI

1. Warunkiem zawarcia umowy o udzielenie 艣wiadcze艅 zdrowotnych, kt贸rej przedmiotem jest zakup oraz realizacja us艂ug w ramach Produktu oraz warunkiem uruchomienia umowy na rzecz Nabywcy albo wskazanej przez Nabywc臋 Osoby Uprawionej jest akceptacja przez Nabywc臋 niniejszego Regulaminu oraz dokonanie pe艂nej p艂atno艣ci za Produkt.

2. Za dzie艅 zap艂aty uznaje si臋 dzie艅 uznania rachunku bankowego Medycyna sp. z o.o. pe艂n膮 kwot膮 nale偶no艣ci.

3. Uprawnienia do korzystania ze 艣wiadcze艅 zdrowotnych w ramach Produktu zostan膮 aktywowane w terminie 24 godzin po otrzymaniu przez Medycyna sp. z o.o. wp艂aty pe艂nej kwoty okre艣lonej w ust. 2 powy偶ej.

4. Produkt (umowa) jest aktywny do momentu wykorzystania wszystkich us艂ug wchodz膮cych w sk艂ad Produktu, jednak nie d艂u偶ej ni偶 przez okres 3 miesi臋cy od daty aktywacji, o kt贸rej mowa w ust. 3 powy偶ej.

ODST膭PIENIE OD UMOWY I REZYGNACJA Z PRODUKTU

1. W ci膮gu 14 dni od dnia zaakceptowania niniejszego Regulaminu (zawarcia umowy), Nabywca mo偶e odst膮pi膰 od Umowy o udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych na podstawie niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c Medycyna sp. z o.o. o艣wiadczenie na pi艣mie wed艂ug wzoru stanowi膮cego Za艂膮cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesy艂aj膮c je na adres: [email protected]

2. Prawo odst膮pienia od Umowy w terminie 14 dni nie przys艂uguje Nabywcy Produktu w wypadku, gdy Osoba Uprawniona rozpocznie realizacj臋 us艂ug w ramach Produktu (umowa), przed up艂ywem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

WARUNKI REALIZACJI US艁UG

1. 艢wiadczenia zdrowotne w ramach Produktu nale偶y zrealizowa膰 nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 3 miesi臋cy od dnia aktywowania uprawnie艅 Osoby Uprawnionej do Produktu.

2. Warunkiem udzielenia 艣wiadcze艅 w ramach Produktu jest uprzednie uzgodnienie ich terminu poprzez skontaktowanie si臋 z rejestracj膮 pod numerem 14 611 63 63 lub osobi艣cie w recepcji plac贸wki.

3. Wchodz膮ca w zakres Produktu (umowy) us艂uga – wizyta indywidualna mo偶e by膰 odwo艂ana przez Osob臋 Uprawnion膮, bez 偶adnych konsekwencji, nie p贸藕niej ni偶 24 godzin przed um贸wion膮 godzin膮 wizyty. W przypadku niestawienia si臋 Osoby Uprawnionej na wizyt臋 bez jej wcze艣niejszego odwo艂ania w wy偶ej wskazanym terminie Osoba Uprawniona traci uprawnienie do tej wizyty, kt贸ra jest traktowana, jak zrealizowana. W przypadku, gdy nieodwo艂anie wizyty lub niestawiennictwo wynika z si艂y wy偶szej Medycyna sp. z o.o. rozpatrzy takie sprawy w trybie indywidualnym w oparciu o wniosek Osoby Uprawnionej.

4. W przypadku zlecenia przez lekarza dodatkowych us艂ug wykraczaj膮cych poza zakres Produktu (umowy) us艂ugi te mog膮 zosta膰 wykonane przez Medycyna sp. z o.o. odp艂atnie za dodatkowym wynagrodzeniem ni偶 te wynikaj膮ce z niniejszej umowy, zgodnie z cennikiem obowi膮zuj膮cym w plac贸wce medycznej Medycyna sp. z o.o. lub zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do 艣wiadcze艅 zdrowotnych udzielanych przez Medycyna sp. z o.o. na podstawie innej umowy.

KONTAKT I REKLAMACJE

1. Reklamacje przyjmowane s膮 w formie pisemnej.

2. Reklamacje dotycz膮ce obs艂ugi oraz reklamacje dotycz膮ce kwestii medycznych rozpatrywane s膮 w ci膮gu 30 dni roboczych od daty wp艂ywu wszystkich danych niezb臋dnych do rozpatrzenia reklamacji na adres:

Przychodnia Boche艅ska
ul. Krakowska 27
32-700 Bochnia
lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]

POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Umowa jest zawierana na czas okre艣lony 3 miesi臋cy od dnia aktywowania Produktu.

2. Nie ma mo偶liwo艣ci dokonania cesji praw na inn膮 osob臋.

3. Zakup Produktu oraz korzystanie ze 艣wiadcze艅 zdrowotnych w ramach Produktu nie 艂膮czy si臋 z
偶adnymi innymi promocjami ani rabatami udzielanymi przez Medycyna sp. z o.o. na jakiekolwiek us艂ugi.

4. Integraln膮 cz臋艣膰 Regulaminu stanowi za艂膮cznik nr 1.

Za艂膮cznik nr 1 WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY
(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

Medycyna Sp. z o.o., ul. Na Zakolu Wis艂y 12B LU2, 30-729 Krak贸w
prowadz膮ca podmiot leczniczy Przychodnia Boche艅ska, ul. Krakowska 27,
32-700 Bochnia (dalej jako: 鈥濵edycyna sp. z o.o.鈥), NIP: 945-218-64-33, REGON:
362396776, tel.: 14 611 63 63
[email protected]

Ja/ My (*) 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹..

niniejszym informuj臋/informujemy(*)o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy/us艂ugi (*) 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹……鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

Dodatkowe informacje鈥︹︹︹……………..鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

Data zawarcia umowy/odbioru:鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.

Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w):鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

Adres konsumenta(-贸w):鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

………………………………………………..
Podpis konsumenta(-贸w) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

…………………………………………………
DataW przychodni akceptujemy p艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮 oraz kredytow膮 Visa, Mastercard, Maestro.
karty_m

Bezp艂atny dost臋p do bezprzewodowego internetu dla wszystkich pacjent贸w przychodni.

Dane adresowe:

Przychodnia Boche艅ska
ul. Krakowska 27
32-700 Bochnia
14 611 63 63

Gabinet Okulistyczny
885-455-955

Godziny:

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ):
poniedzia艂ek-pi膮tek: 08:00鈥18:00
sobota-niedziela: nieczynne

Poradnie specjalistyczne:
poniedzia艂ek-pi膮tek: 07:00鈥20:00
sobota-niedziela: nieczynne

Punkt pobra艅:
poniedzia艂ek-pi膮tek: 07:00鈥11:00
sobota: 07:30-11:30
niedziela: nieczynne