Zasady udzielania teleporad w Przychodni Bocheńskiej

Podstawa prawna: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395 z późn. zm.)

 1. Teleporady udziela w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Przychodni Bocheńskiej: lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich kompetencji.
 2. Teleporady są udzielane od poniedziałku do piątku.
 3. Teleporada jest udzielana nie później niż w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu takiej potrzeby przez pacjenta, chyba że uzgodni się z pacjentem inny termin.
 4. Rejestracja, w celu skorzystania z teleporady jest możliwa w godzinach pracy placówek medycznych tj. od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-18.00
 5. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu teleporady pod numerem: 14 611 63 63 lub 517 860 912 lub elektronicznie za pośrednictwem wiadomości mailowej pod adresem: [email protected]
 6. Pacjent jest umówiony na konkretną godzinę teleporady. Pracownik rejestracji dokonuje identyfikacji na podstawie danych osobowych pacjenta.
 7. Osoba udzielająca teleporady oddzwania do pacjenta na wskazany podczas rejestracji przez niego numer telefonu.
 8. W przypadku braku kontaktu z pacjentem, rejestracja placówki podejmuje trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie co najmniej 5 minut.
 9. Po trzeciej próbie nawiązania kontaktu z pacjentem, uznaje się, że pacjent zrezygnował z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielającą teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. Wówczas należy powtórzyć procedurę wskazaną w pkt. 4-7.
 10. Osoba udzielająca teleporady pacjentowi, przed udzieleniem teleporady, jest zobowiązana do potwierdzenia tożsamości pacjenta, na podstawie danych, umożliwiających ustalenie tożsamości, takich jak np.: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, przekazanych w trakcie rejestracji oraz na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru. Teleporade przeprowadza się w sposób gwarantujący zachowanie poufności.
 11. Pacjent jest obowiązany do właściwej współpracy z osobą przeprowadzającą teleporadę, przede wszystkim jest obowiązany do przekazania prawdziwych i wyczerpujących informacji o swym stanie zdrowia
 12. W trakcie teleporady może zaistnieć sytuacja gdy z uwagi na stan zdrowia pacjenta konieczne będzie przeprowadzenie badania fizykalnego/wywiadu lub przeprowadzenie dodatkowych badań. Pacjent otrzyma wówczas stosowne dyspozycje.
 13. Osoba udzielająca teleporady pacjentowi, odnotowuje w jego indywidualnej dokumentacji medycznej wyłącznie niezbędne informacje, przewidziane przepisami prawa.
 14. Osoba udzielająca teleporady dokuje adnotacji w indywidualnej dokumentacji medycznej potwierdzając, że świadczenie zostało zrealizowane w formie teleporady.
 15. Pacjent w trakcie teleporady ma prawo zgłoszenia woli osobistego kontaktu z lekarzem bądź innym personelem medycznym.
 16. Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.
 17. Każdorazowo w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej lub skontaktować się z numerem alarmowym 112.

Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmujące świadczenia udzielane:

1. w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń

UWAGA! NIE STOSUJE SIĘ W SYTUACJI: wystawiania recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej oraz wydaniem zaświadczeń)

2. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru

3. w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów

4. w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej

5. dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

UWAGA! wszelkie wizyty obejmujące bezpośredni kontakt z osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych są realizowane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w Przychodni bocheńskiej.