Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

W celu właściwej realizacji obowiązku informacyjnego określonego w przepisach art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) wyjaśnia się co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w tym danych osobowych dotyczących
  stanu zdrowia) jest Medycyna Sp. z o.o., ul. Na Zakolu Wisły 12B LU2, 30-729 Kraków
  prowadząca podmiot leczniczy Przychodnia Bocheńska, ul. Krakowska 27,
  32-700 Bochnia (dalej jako: „Medycyna sp. z o.o.”), NIP: 945-218-64-33, REGON:
  362396776, tel.: 14 611 63 63
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Medycyna Sp. z o.o. jest Pani Magdalena
  Kukla, telefon kontaktowy: 14 611 63 63, adres email: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Medycyna sp. z o.o. w celach
  wymaganego prawem dokumentowania procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  w związku z art. 9 ust. pkt. h) RODO.
 4. Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej wytworzonej w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych będą przechowywane przez Medycyna sp. z o.o. przez czasokres wskazany w przepisach prawa (art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. ustawy O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017. 1318 t.j. z późn. zm. wraz z przepisami wykonawczymi). W tym czasie posiada Pan/Pani dostęp do dokumentacji medycznej na zasadach określonych w przepisach prawa (art. 26-27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. ustawy O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017. 1318 tj. z późn. zm. wraz z przepisami wykonawczymi).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż Medycyna sp. z o.o. nie przetwarza danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
 6. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Medycyna Sp. z o.o. bądź bezpośrednio z Administratorem.

Polityka Cookies: https://przychodniabochenska.pl/polityka-cookies